Polityka prywatności/Klauzula RODO

Zgoda na przetwarzanie danych przez przedszkole.

Klauzula informacyjna

Karta zagłoszenia Dziecka do przedszkola 2018-2019

 


RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego ochrony danych
osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym, co wynika z art. 13
ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), potocznie
zwanym ‘RODO’, które jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy
od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczne Przedszkole Smerfowa Kraina

Nasze dane kontaktowe:

Adres: 41-500 Chorzów ul. Gwarecka 17a

E-mail: smerfowakraina_chorzow@poczta.onet.pl

Telefon: 733 066 882

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich
zgodnie z przepisami prawa.

CEL ORAZ PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki:

będziemy wykorzystywać w następujących celach:

. przeprowadzenia rekrutacji dzieci, wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizowania programów wychowania przedszkolnego, prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania
ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność
przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c
RODO) oraz szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych
lekach – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO);
. wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych
osobowych dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym
i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

ODBIORCY DANYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

. podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług i podmiotom świadczącym nam
usługi doradcze;
. innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
przez okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację.

PAŃSTWA PRAWA

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
. sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
. przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
. sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich czy organizacjach międzynarodowych.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych